Obchodní podmínky

1. Základní informace


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen jako tyto „VOP“) upravují uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu umístěného na doméně www.obchodjaneksedlar.cz.

2. Tyto VOP upravují ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vztahy mezi stranami kupní smlouvy uzavřené dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, a to společností, Jan Sedlář, IČ:03204430, se sídlem Lipov 564, Lipov 696 72, zapsané v obchodním rejstříku dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku se sídlem v obci Lipov, jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „Prodávající“) a kupujícím na straně druhé. Předmětem podnikání Prodávajícího je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména pak maloobchodní prodej knih a dalšího zboží.

3. Kupujícím se pro účely těchto VOP rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, spotřebitel i podnikatel, který kupuje zboží prostřednictvím internetového obchodu www.obchodjaneksedlar.cz (dále jen „Kupující“). Kupující je povinen za tím účelem uvádět pravdivě své osobní údaje.

4. Kupující objednáním zboží či služeb prostřednictvím internetového obchoduwww.obchodjaneksedlar.cz potvrzuje, že měl možnost se seznámit se zněním VOP, že se s těmito VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, seznámil, a výslovně s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání objednávky.

5. Ceny zboží a dopravy v tomto internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH a platí do odvolání. Přeškrtnuté ceny, uvedené u zboží, znamenají původní ceny před slevou. Každá objednávka učiněná prostřednictvím tohoto internetového obchodu je považována za závaznou. Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem Prodávajícího.

6. Daňový doklad zasílá Prodávající současně s objednaným zbožím. Budete-li však chtít zaslat fakturu/daňový doklad předem, prosím informujte nás o tom v poznámce Vaší objednávky.

7. Zboží je expedováno ze skladu v závislosti na tom jaký materiál si kupující objednal, může se jednat o dobu 3-14 pracovních dnů. Zboží je zasláno Kupujícímu zvolenou dopravní službou. Cena dopravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den uzavření smlouvy. Cena zvolené metody dopravy je uváděna před provedením objednávky, stejně jako v objednávce samotné. Prodávající nenese odpovědnost za splnění povinností dopravce, a stejně tak Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou Kupujícímu dopravcem.

8. Kupující je povinen bezprostředně při dodání dopravcem překontrolovat stav zásilky, její soulad s kupní smlouvou a případné poškození zásilky. Kupující převzetím zásilky od dopravce potvrzuje soulad dodaného plnění s kupní smlouvou, a skutečnost, že převzaté plnění nebylo v okamžiku předání poškozeno a nemělo jiné zjevné vady.

9. Zboží je oprávněn převzít pouze Kupující nebo osoba jím zmocněná. Tato osoba se musí na požádání dostatečně identifikovat a prokázat platným průkazem totožnosti.

10. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, zejména pokud je poškozená či neúplná.

11. Při nákupu zboží v hodnotě nad 80.000,- Kč poskytuje Prodávající slevu 20% z kupní ceny zboží – sleva se nevztahuje na cenu dopravy

2. Prohlášení před uzavřením smlouvy


Prodávající prohlašuje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby internetového či telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího,

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím předmětu plnění Kupujícím,

c) uvádí jak konečné ceny zboží a služeb včetně DPH a veškerých poplatků, tak i ceny za dílčí služby a jednotlivé složky objednávaného předmětu plnění. Kupní cena se liší dle zvoleného platebního prostředku. Náklady na dopravu zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy,

d) stížnostmi spotřebitelů zaslanými na adresu sídla Prodávajícího se zabývá Prodávající. To spotřebiteli nebrání obrátit se na orgán dozoru či uplatnit svá práva u příslušného soudu.

3. Smlouva


1. Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že odpoví na veřejnou nabídku Prodávajícího k uzavření smlouvy v internetovém obchodě www.obchodjaneksedlar.cz podáním nového návrhu smlouvy (objednávky), ve kterém bude zvolen způsob dopravy a úhrady předmětu plnění (zboží), a to tím způsobem, že požadované plnění po své registraci, resp. po zadání fakturačních údajů, objedná v uživatelském prostředí obchodu. Kupní smlouva je uzavřena až přijetím návrhu Kupujícího Prodávajícím prostřednictvím potvrzení objednávky elektronickým prostředkem komunikace uvedeným při objednávce. Spolu s tímto potvrzením objednávky obdrží Kupující jako elektronickou přílohu v textové podobě i tyto VOP. Prodávající však nenese odpovědnost za případné chyby při přenosu dat.

2. Prodávající si vyhrazuje právo v konkrétním případě odmítnout uzavřít smlouvu s Kupujícím.

3. Před odesláním objednávky má Kupující možnost zkontrolovat svoji objednávku a své kontaktní údaje, a příp. provést změny objednávky či uvedených kontaktních údajů.

4. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá objednanou věc i s jejím příslušenstvím a doklady, a umožní mu nabýt vlastnické právo k takové věci. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu stanovenou kupní cenu.

5. Objednávku a další údaje týkající se koupě Prodávající uchovává po dobu dvou let. Kupující spolu s objednaným plněním obdrží od Prodávajícího daňový doklad potvrzující uzavření kupní smlouvy s popisem plnění, smluvních stran a sjednané kupní ceny. Kupující může z důvodů hodných zřetele požádat Prodávajícího o zaslání kopie objednávky do dvou let od uzavření kupní smlouvy. Prodávající má právo na náhradu hotových výdajů spojených s poskytnutím kopie objednávky Kupujícímu v paušální výši 150,- Kč.

6. Je-li Kupující spotřebitelem, zůstává zboží ve vlastnictví Prodávajícího až do převzetí předmětu plnění Kupujícím. V ostatních případech se převádí vlastnické právo na Kupujícího již předáním prvnímu dopravci, přičemž Prodávající umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Tím není dotčeno, že pro převod vlastnického práva je nutné úplné zaplacení kupní ceny Kupujícím.

7. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího předáním věci prvnímu přepravci Prodávajícím v místě expedice.

8. Prodávající je povinen předat předmět plnění dopravci nejpozději do 21 dní od provedení objednávky Kupujícím, není-li s Kupujícím doba plnění výslovně dohodnuta jinak.

9. Dodá-li Prodávající věc ve větším množství, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

10. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc dle svého uvážení, přiměřeně povaze předmětu plnění a jeho účelu. Bezpečně tak, aby dorazila v pořádku Kupujícímu.

11. Při prodlení Kupujícího s převzetím věci, po předchozím upozornění a stanovení dodatečné lhůty k převzetí, kupní smlouva zaniká.

4. Platební metody


V internetovém obchodě www.obchodjaneksedlar.cz je možné využít některou z následujících platebních metod:

a) Platba převodem – zboží uhradíte příkazem k úhradě na základě podkladů, které obdržíte automaticky po vytvoření objednávky. V tomto případě může trvat připsání prostředků na náš účet až 3 pracovní dny. Pokud neobdržíme Vaši platbu na účet do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky, kupní smlouva zaniká.

b) Platba pomocí služby PayPal – nabízíme Vám také možnost uhradit nákup Vaší platební kartou, pomocí systému PayPal. Tento systém nabízí vysokou bezpečnost. Velkou výhodou je rychlost provedené transakce, která probíhá ihned. Můžete tak ušetřit až 3 dny čekání.

c) Předmět plnění je vždy expedován až po zaplacení kupní ceny jedním z výše uvedených platebních prostředků.

5. Práva z vadného plnění


1. Prodávající odpovídá za to, že věc v okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího nemá žádné vady, faktické či právní. Prodávající odpovídá zejména za to, že věc má vlastnosti, které si strany ujednaly nebo vlastnosti, které uvádí Prodávající či výrobce předmětu plnění, nebo které Kupující mohl očekávat na základě reklamy jimi prováděné a s ohledem na povahu zboží, a že dodávaná věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

2. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

3. Prodávající dále odpovídá za to, že se věc hodí k účelu, který pro její použití uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

4. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí věci.

5. Kupující je povinen bezprostředně při dodání předmětu plnění dopravcem zkontrolovat stav zásilky, její soulad s kupní smlouvou a případné poškození zásilky. Kupující převzetím zásilky od dopravce potvrzuje soulad dodaného plnění s kupní smlouvou, a skutečnost, že převzaté plnění nebylo v okamžiku předání poškozeno a nemělo jiné zjevné vady. Z vad, které mohly být odhaleny při kontrole zásilky, nevyplývají práva Kupujícího z vadného plnění.

6. Práva vyplývající z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu věci sám způsobil.

7. Při dodání vadného plnění Prodávajícím, které je podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 •  na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může Kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 •  odstoupit od smlouvy.

8. Kupující je povinen oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu a současně sdělit Prodávajícímu, jakou variantu náhrady za vadné plnění si zvolil. Provedenou volbu nemůže Kupující již měnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady nelze odstranit, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má právo pouze na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstranění vady.

9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

10. Dokud Kupující neuplatní právo z vadného plnění, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu předmětu plnění. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

11. Neodstraní-li Prodávající vadu opravou věci včas nebo vadu věci nelze odstranit, může Kupující požadovat výměnu věci za novou, slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

12. Právo na dodání nové věci nebo výměnu vadné součásti věci má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

13. Při dodání nové věci vrátí Kupující věc původně dodanou Prodávajícímu na jeho náklady, bez zbytečného odkladu.

14. Neoznámil-li Kupující vadu věci bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí věci, pozbývá Kupující práva z vadného plnění.

6. Vrácení zboží, stornování objednávky


1. Budete-li chtít Vaši objednávku stornovat ještě před odesláním zboží, kontaktujte nás telefonicky na číslech uvedených na stránce Kontakty.

2. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo její části, jestliže dojde k podstatné změně okolností nebo nebude schopen požadované zboží dodat ve smluvené kvalitě, množství anebo ceně, nebo v případě, že objednávka bude vykazovat závažné nedostatky, které budou znemožňovat uskutečnění obchodu. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

3. V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí předmětu plnění, přičemž toto odstoupení musí zaslat spolu se zbožím, které obdržel, na adresu sídla Prodávajícího. Vzor odstoupení od smlouvy je přílohou těchto podmínek.

4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • na poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5. Prodávající po doručení odstoupení od smlouvy Kupujícímu vrátí přijaté peněžní prostředky, na jeho bankovní účet, a to ve lhůtě 30-ti dnů od obdržení vráceného zboží. Zboží vrácené formou dobírky nebude Prodávajícím převzato.

6. V případě, že Kupující při odstoupení od smlouvy nevrátí zboží Prodávajícímu, je takové odstoupení neúčinné a Kupující nemá nárok na vrácení peněz.

7. Zboží musí být vráceno úplné, s veškerým příslušenstvím, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém Kupující zboží převzal. V případě snížení hodnoty vráceného zboží oproti stavu při převzetí Kupujícím je Prodávající oprávněn na náhradu škody započíst peněžní prostředky poskytnuté Kupujícím k úhradě kupní ceny zboží. To neplatí:

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • objevila-li se vada až při užívání věci k jejímu účelu,
 •  nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním.

8. Kupující v případě odstoupení od smlouvy nese veškeré náklady spojené s vrácením zboží.

9. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Kupující poruší smlouvu podstatným způsobem, a to zejména tím, že neuhradí kupní cenu zvoleným způsobem ve stanovené lhůtě od odeslání objednávky.

7. Ochrana osobních údajů


1. Přístup do internetového obchodu a možnost odeslání objednávky je chráněn uživatelským jménem a heslem. Tyto přihlašovací údaje jsou vytvořeny v průběhu Vaší registrace a jsou známé pouze Vám. Prosíme, udržujte tyto údaje v tajnosti a nesdělujte je nikomu jinému, dokonce ani operátorovi tohoto internetového obchodu. Za případné zneužití Vašich přihlašovacích údajů neneseme žádnou odpovědnost.

2. Kupující, jakož i ostatní registrovaní uživatelé obchodu (dále jen „Uživatelé“), dávají Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních a citlivých údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího, zejména pro zasílání obchodních sdělení.

3. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní a citlivé údaje poskytované Uživateli jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a marketingových akcí Prodávajícího, nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, vyjma situací související s expedicí a platbou kupní ceny.

4. Osobní údaje, které jsou Uživateli dobrovolně poskytovány Prodávajícímu za účelem splnění předmětu kupní smlouvy a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem takové informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací, o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Uživatelů a informace o příjemci, případně kategoriích příjemců. Prodávající má právo za poskytnutí takové informace požadovat náhradu hotových výdajů v paušální výši 150,- Kč.

6. Prodávající je dále oprávněn při správě obchodu zpracovávat a ukládat tzv. „cookies“, aby usnadnil poskytování svých služeb Uživatelům. Je zajištěno, že Uživatelům jsou známa data, která se ukládají do jejich koncového zařízení. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do koncových zařízení, a to prostřednictvím jejich nastavení.

8. Závěrečná ustanovení


1. Uskutečněním objednávky nebo nákupu v tomto internetovém obchodě dáváte najevo, že s výše uvedenými podmínkami souhlasíte.

8

2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 21.7.2017, přičemž jsou od uvedeného data k dispozici v sídle Prodávajícího a elektronicky v uživatelském prostředí internetového obchodu.

3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.

4. Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou uzavírány pouze v českém jazyce. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že obsahu smlouvy a těchto VOP rozumí, seznámil se s nimi a smlouvu uzavřel srozumitelně, určitě, dle pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícími se řídí výlučně právním řádem České republiky. K řešení sporů ze smluv, které doplňují tyto VOP, jsou příslušné obecné soudy v České republice.

6. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz); adresa evropské platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů je: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

adminObchodní podmínky